Zápis do mateřské školy - pokyny

Pokyny k zápisu do MŠ v Karlově Studánce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydává  opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Termín zápisu do MŠ se stanovuje na 11.- 15. května 2020

 

Zákonní zástupci doručí do 15.května 2020 ředitelce ZŠ a MŠ Karlova Studánka žádost DOC nebo PDF o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s uvedením všech potřebných informací:

-        kopii rodného listu

-        čestné prohlášení o očkování dítěte – viz příloha DOC nebo PDF

-        kopii očkovacího průkazu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat ( kopie).

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: hf2mea7

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), na adresu: ks.zs@seznam.cz

3. poštou  - doporučeně

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte na základě telefonické domluvy t.č. : 554 772035

 ( je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy).

 

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte DOC nebo PDF předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Hlavní zásady pro přijímání dětí do MŠ

Do MŠ se zapisují děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 2 let a děti starší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2020 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude předáno osobně po telefonické domluvě.

 

 

 

V Karlově Studánce

Dne 07.05.2020

I.Kováčiková

cestne-prohlaseni-k-ockovani 2020.pdf

cestne-prohlaseni-k-ockovani 2020.docx

Zadost o prijeti do MS 2020.pdf

Zadost o prijeti do MS 2020.doc

Zadost o indiv.vzd. MS 2020.pdf

Zadost o indiv.vzd. MS 2020.docx